Monthly Archives: November 2015

Wonderful Nails

Wonderful Nails là một dự án web nhỏ cho cửa tiệm design móng tay ở thành phố Moers, CHLB Đức. Website chỉ đơn giản giới thiệu, thông tin, dịch vụ của cửa tiệm. Toàn bộ website được xây dựng trong vòng 4 ngày bao gồm từ ý tưởng – design – xử lý hình ảnh – coding.
Link: http://www.wonderful-nails.de/